Jste zde: Domácí stránka |
SVJ Sun House > Správa domu > Shromáždění, schůze > Zápis ze Shromáždění vlastníků bytových jednotek společenství SUN HOUSE - Spinozova 1825 konaného dne 11.6.2009

Zápis ze Shromáždění vlastníků bytových jednotek společenství SUN HOUSE - Spinozova 1825 konaného dne 11.6.2009

Soubor:
zapis schrom.180609.doc
Formát:
doc
Velikost:
395kB

 

Účast:

Za výbor SVJ: Ing. Michal Štádler, předseda SVJ a Zdeněk Soukup, místopředseda SVJ

Za Centru: Eva Tulisová, vedoucí střediska a Jan Novák, provozní technik objektu

Zahájení shromáždění

Pan Štádler  zahájil shromáždění vlastníků BJ v 19,45 a přivítal přítomné vlastníky.

Kontrola usnášeníschopnosti shromáždění

Při zahájení bylo dle sdělení zástupce Centry a.s. – paní Evy Tulisové přítomno 64,23 procent vlastníků dle spoluvlastnických podílů. Shromáždění bylo prohlášeno za usnášeníschopné.

Volba předsedajícího

Předsedajícím se navrhl pan Štádler osobně.

Hlasování:            

 • PRO: 100%
 • PROTI: 0%
 • ZDRŽEL SE: 0%

Pan Štádler byl zvolen jako předsedající shromáždění 100% hlasy přítomných vlastníků.

Schválení programu shromáždění

Proti programu shromáždění nikdo z přítomných vlastníků nevznesl námitek, program byl tedy schválen 100% přítomných vlastníků.

Zpráva o činnosti výboru

Pan Štádler informoval přítomné vlastníky BJ o skutečnosti, co za poslední rok bylo na objektu provedeno, které dodavatelské služby se vystřídaly a které budou v nejbližší době vystřídány, informoval o tom, co je potřeba dále provést a dotkl se i činnosti Správce.

Pan Štádler seznámil přítomné vlastníky s činností pana Franty, který bude provádět činnost zahradníka a podotkl, že tato činnost nebude placena.

Více ve zprávě výboru.

Vyúčtování služeb 2008

 • Vyúčtování služeb roku 2008 bude provedeno do 30.6.2009
 • Vlastníci BJ zaplatí nedoplatky do 14.7.2009
 • Přeplatky ze záloh budou vráceny do 21.7.2009

Zpráva o hospodaření SVJ

Pan Novák ze správní kanceláře Centra a.s. předal přítomným vlastníkům zprávu o hospodaření SVJ za rok 2008 v písemné formě.

Účetní uzávěrka roku 2008

Byla předána panu Štádlerovi a dalším vlastníkům na vyžádání v tištěné podobě.

Nikdo z přítomných neměl k účetní závěrce výhrad, proto byla účetní uzávěrka roku 2008 schválena 100% přítomných.

Výše příspěvku do fondu oprav

Pan Štádler doporučil shromáždění výši příspěvku do fondu oprav ponechat.

Hlasování:            

 • PRO: 100%
 • PROTI: 0%
 • ZDRŽELO SE: 0%

Shromáždění odsouhlasilo stávající výši příspěvku do fondu oprav 100% přítomných hlasů.

Výše předepsaných záloh

Pan Štádler navrhl ponechat zálohy ve stejné výši.

Hlasování:            

 • PRO: 100%
 • PROTI: 0%
 • ZDRŽELO SE: 0%

Shromáždění odsouhlasilo ponechat stávající výši záloh 100% přítomných hlasů.

Způsob rozúčtování služeb 2009

Shromáždění vlastníků způsob rozúčtování služeb pro rok 2009 nezměnilo.

 

Stanovy SVJ – Sun House – Spinozova 1825

Shromáždění vlastníků bytových jednotek hlasovalo o změně Stanov společenství následovně:

Změna článku XIV. – Práva a povinnosti člena společenství

Byla navržena změna Stanov společenství Sun House, kdy každý vlastník BJ a zároveň nájemce bude neprodleně informovat výbor společenství a Správce nejpozději do 1 týdne o změně vlastníka prostoru/nájemci s uvedením všech nových kontaktních údajů dle seznamu požadovaného výborem SVJ a Správcem.

Hlasování:          

 • PRO: 100%
 • PROTI: 0%
 • ZDRŽELO SE: 0%

Shromáždění odsouhlasilo změnu Stanov společenství v bodě XIV. – Práva a povinnosti člena společenství.

Do Stanov bude připsán nový odstavec o povinnostech vlastníků/nájemníků BJ o neprodleném informování výboru SVJ a Správce o změně vlastníka/nájemníka BJ a uvedení všech potřebných kontaktních údajů dle seznamu požadovaného výborem a Správcem.

Povinnost placení záloh

Byla navržena možnost uplatnění vystavení pokuty ve výši 0,05% denně za častě opakované opožděné platby záloh. Dále zálohy musí být připsány na účet SVJ Sun House nejpozději vždy 20.den v měsíci.

Hlasování pro možnost udělení pokuty 0,05% denně za opožděné platby:

 • PRO: 100%
 • PROTI: 0%
 • ZDRŽELO SE: 0%

Shromáždění odsouhlasilo změnu Stanov.

Do Stanov bude připsán odstavec o možnosti uplatnění pokuty za opakované opožděné platby záloh ve výši 0,05% denně. Tato pokuta bude vypočtena Správcem a bude zaplacena vlastníkem/uživatelem BJ na účet SVJ Sun House do předem uvedeného termínu, nejpozději však do 1 měsíce.

Hlasování pro placení záloh do 20.dne v měsíci:

 • PRO: 100%
 • PROTI: 0%
 • ZDRŽELO SE: 0%

Shromáždění odsouhlasilo změnu Stanov.

Do Stanov bude připsán odstavec o povinnosti vlastníků BJ platit zálohy vždy do 20.dne v měsíci.

Změna Stanov SVJ – hlasování metodou PER ROLLAM

Byla navržena změna Stanov v oblasti hlasovaní shromáždění. Výbor a Správce může  využít orientačního hlasování metody PER ROLLAM pomocí webových stránek společenství vlastníků BJ Sun House na adrese: www.svjsunhouse.cz.

V případech, kdy je dle zákona o vlastnictví bytů potřebný souhlas všech členů (§ 11 odst. 5 a § 13 odst. 3), může být tento souhlas vyjádřen jednotlivými členy společenství také mimo schůzi shromáždění písemně na jedné listině či na více listinách, které obsahují označení záležitosti, k níž je souhlas vydáván, datum a podpisy členů společenství.

Hlasování:            

 • PRO: 100%
 • PROTI: 0%
 • ZDRŽELO SE: 0%

Shromáždění odsouhlasilo možnost orientačního hlasování společenství vlastníků BJ Sun House metodou PER ROLLAM pomocí stránek společenství na internetové adrese: www.svjsunhouse.cz. A hlasování v případech (§ 11 odst. 5 a § 13 odst. 3).  

Diskuze

Pan Štádler dále vedl diskuzi přítomných vlastníků a  nechal hlasovat shromáždění o otázce, zda nátěr dřevěného pláště objektů společenství Sun House bude proplacen z fondu oprav společenství.

Hlasování:           

 • PRO: 100%
 • PROTI: 0%
 • ZDRŽELO SE: 0%

Shromáždění rozhodlo, že nátěr dřevěného pláště objektů bude proplacen z FO společenství.

(Před provedením práce, bude smlouva o dílo předložena i paní Vondráčkové k posouzení správnosti)

Dále shromáždění hlasovalo o otázce neúměrného stálého svícení v suterénních garážích – cca. 6 svítidel se dvěmi trubicemi.

Hlasování:            

 • PRO: 0% (Ponechat stávající stav)
 • PROTI: 100%
 • ZDRŽELO SE: 0%

Shromáždění rozhodlo, že osvětlení v garážích bude zrevidováno, zredukováno a režim čidlových spínáčů bude upraven pro efektivnější osvětlení. Též svítidla budou využívat pouze jednu trubici. O výsledku nechá výbor hlasovat po půl roce zkušebního provozu na svjsunhouse.cz.

Výbor jménem shromáždění požádal Centru o kontrolu tepelných měřáků a zpracování nabídky tepelného auditu.

Řešil se pozemek nad silnicí a neustálé problémy s odtokem bahna. Výbor společně s centrou se pokusí najít řešení.

Výbor jménem shromáždění požádal Centru o vydláždění prostoru pod popelnicemi na tříděný odpad. Centra připraví cenovou nabídku.

Výbor ve spolupráci s Centrou připraví garážový řád, kde bude stanoveno parkování pouze na vymezených místech.

Shromáždění projevilo souhlas s parkováním pouze před svým vstupem do objektu a to pouze na nejnutnější možnou nejkratší dobu.

Ukončení shromáždění

Pan Štádler poděkoval zúčastněným a ukončil shromáždění vlastníků bytových jednotek společenství Sun House v 21,40.

 

 

 

Dne 18.6.2009